poèetna | biografija | projekti | ljetni univerzitet | publikacije | nagrade i priznanja | kursevi
studentske informacije | galerija | linkovi
Koordinator projekta
Magistarski radovi pod mentorstvom (Master student’s thesis with my mentoring):
Br. Naziv teme magistarskog rada Predmet Ime studenta /status
1. Tehnika dubinske analize relevantnih parametra u predikciji parametara kvaliteta uglja primjenom neuronskih mreža Inteligentni sistemi

Mirza Suljić magistrirao u Januaru 2011

2. Primjena reinforcement learning-a u planiranju kretanja mobinog robota Inteligentni sistemi Mersiha Mišković magistrirala u Julu 2014.

 

3. Detekcija poremećaja u odabranim sekcijama kotla u termoelektrani primjenom neuronskih mreža Inteligentno upravljanje Amel Hajdarević magistrirao u Martu 2015

 

4. Dizajn i optimizacija fuzzy kontrolera pomoću genetskog algoritma u cilju upravljanja mlinskim krugom u cementnoj industriji Inteligentni sistemi

 

5. Kooperacija između heterogenih mobilnih robotskih platformi bazirana na adaptivnom učenju i stigmergiji Inteligentni sistemi

 

6. Predikcija ponašanja muti-agentnog inteligentnog transportnog sistema korištenjem rekurentnih neuronskih mreža Inteligentno upravljanje Ivana Butigan

 

     

 

     
 
Diplomski radovi pod mentorstvom (Diplom student thesis with my mentoring):
Br. Naziv teme Predmet Ime studenta /status
1. Dizajn Fuzzy kontrolera u cilju praćenja dinamike DC motora Inteligentni sistemi Mirza Suljić /diplomirao
2. Primjena fuzzy logike u detekciji i redukciji šuma slike Inteligentni sistemi Osman Berbić /diplomirao
3. Uporedne karakteristike različitih tipova hibridnih inteligentnih sistema Inteligentni sistemi Adnan Bratanović /diplomirao
4. Praæenje rada industrijske opreme (Asset Optimization) kao specijalna funkcijska nadogradnja SCADA sistema Sistemi u realnom vremenu Emir Jahić /diplomirao
5. Upravljanje u sistemima „Pametne kuće“ Sistemi u realnom vremenu Jasenko Okičić /diplomirao
6. Dizajn real-time sistema korištenjem dijagrama stanja na primjeru fuzzy kontrole kretanja automobila za razlièite vremenske uslove na cesti Sistemi u realnom vremenu Merima Bošnjaković /diplomirala
7. Korištenje klaster analize kao predprocesirane forme podataka u cilju usporedbe senzorskih podataka Inteligentni sistemi Edin Husić /diplomirao
8. Navigacija mobilnog robota Boe Bot firme Parallex u nepoznatom okuženju korištenjem neizrazite logike Inteligentni sistemi Ivan Bosankić /diplomirao
9. Navigacija mobilnog robota Boe Bot firme Parallax korištenjem QTI senzora slijedjenja linije i infracrvenih senzora Sistemi u realnom vremenu Vedran Bakić /diplomirao
10. Kontrola kvaliteta proizvoda pomoću fuzzy kontrolera podešavanim neuralnim mrežama u hibridnom inteligentnom sistemu Inteligentni sistemi Sanjin Lišić /diplomirao
11. Fuzzy-bazirana navigacija mobilnog robota u unutrašnjem okruženju korištenjem ultrasoničnih senzora Inteligentni sistemi Samir Softić /diplomirao
12. Efekti učenja bazirani na neuronskim mrežama na planiranje/replaniranje robotske montaže Inteligentni sistemi Senad Karić /diplomirao
13. Primjena genetskog algoritma kao algoritma pretraživanja prostora kod navigacije vozila Inteligentni sistemi Alić Midhat /diplomirao
14. Reaktivna kontrola Parallax Boe-Bot mobilnog robota uz korištenje Bluetooth komunikacije Sistemi u realnom vremenu Abdulahović Sadmir /diplomirao
15. Korekcija odometrijske greške u realnom vremenu na primjeru Parallax-ovog Boe-Bot mobilnog robota Sistemi u realnom vremenu Gušić Adisa /diplomirala
16. Ponašajno-bazirana koordinacija u multirobotskim sistemima Sistemi u realnom vremenu Ravkić Irma /diplomirala
17. Vizuelno prepoznavanje i manipulacija objekata uz pomoć mobilnih robota Inteligentni sistemi Havić Jasna /diplomirala
18. Navigacija mobilnog robota KRmega 32-16 V2.3 baziranog na ATMEGA32 mikrokontroleru Sistemi u realnom vremenu Darmin Blažević /diplomirao
19. Upravljanje i nadzor sistema distribucije toplotne energije primjenom ELTEC SCADA 2 softverskog rješenja Sistemi u realnom vremenu Tarik Arslanagić /diplomirao
20. Nadzor vozila korištenjem mikrokontrolerske platforme i GSM/GPS modula Sistemi u realnom vremenu Bošnjić Amer /diplomirao
21. Primjena neuralnih mreža u učenju robotskih akcija Inteligentni sistemi Golić Dženisan /diplomirao
22. Upravljanje crpnom stanicom za eksploataciju slanice Sistemi u realnom vremenu Nišić Ibrahim /diplomirao
23. Dizajn upravljačke arhitekture PC-bazirane mobilne robotske platforme korištenjem Bluetooth komunikacije Sistemi u realnom vremenu Hadžimuharemović Samir /diplomirao
24. Primjeri primjene Neuro-Fuzzy tehnika u sistemima upravljanja Intaligentni sistemi Butigan Ivana /diplomirala
25. Primjena dinamičkih neuronskih mreža u upravljanju jednostavne robotske ruke Intaligentni sistemi Husičić Amela /diplomirala
26. Primjer algoritma lokalizacije  NI RIO mobilnog robota Sistemi u realnom vremenu Građankić Edina /diplomirala
27. Primjer algoritma mapiranja okruženja NI RIO mobilnog robota Sistemi u realnom vremenu Hujdurović Edin /diplomirao
28. Slijeđenje objekata sa Arduino Boe Shield Bot mobilnom  robotskom platformom Sistemi u realnom vremenu Mirza Omerčić/diplomirao
29.

Primjer primjene Arduino BOE Shield-Bot platforme u prepoznavanju oblika u agrokulturi

Sistemi u realnom vremenu Hilmo Džafić/diplomirao
30.

Monitoring karakterističnih parametara u agrokulturi korištenjem bežičnih senzorskih mreža

Sistemi u realnom vremenu Babajić Benjamin /diplomirao